Soutěžte s námi na FACEBOOKU a VYHRAJTE!

Kdo je výrobcem Matrace Adapt Sac? Odpovězte nám na jednoduchou otázku a zapojte se do soutěže na našem facebookovém profilu o dva polštáře Moontex Air dle vlastního výběru od renomovaného prodejce Design Ložnice.

Soutěž s Design Ložnice

O co soutěžíme?

Kdy soutěž probíhá?

  • Soutěž probíhá v termínu od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022

 Jak se do soutěže zapojit?

A JSTE VE HŘE!

Kompletní pravidla soutěže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s nákupní galerií MoDo (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na facebookovém účtu modogalerie je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

I. Pořadatelem soutěže je: Nákupní Galerie MoDo – René Ročeň, se sídlem Kupeckého763/9, 149 00 Praha 11 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022 na Facebooku. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Facebook po celou dobu soutěže a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Výhry v soutěži, předání výhry: V soutěži bude určen celkem 1 výherce, který splní všechny požadavky soutěže a vyhraje výhru. Výběr výherce proběhne v pondělí 28. 11. 2022. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím Facebook direct message a pořadatel uveřejní výherce v komentáři soutěžního příspěvku. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherce nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká. Výhra se nezasílá. S výhercem bude domluveno předání výhry osobně v prostorách nákupní galerie MoDo na showroomu Design Ložnice.

V. Zpracování osobních údajů a osobní práva: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. facebookový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VI. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Facebook, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel.

Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách Pořadatele a účinností nabývají dnem zahájení soutěže. https://modo.cz/novinky/

 

V Praze dne, 21. 11. 2022

SDÍLET